Общи условия за ползване

Krokodil.bg (Крокодил.бг) е уебсайт с платформа за обяви и реклама, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата Крокодил.бг. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

В сила от 01.01.2019г.

 

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.Krokodil.bg.
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.Krokodil.bg.
“Платформа”,“Платформата” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.
“Администратор” – търговско дружество Оферта ЕООД, което управлява и поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac – 0890444313.
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.
“Услуги” – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.Krokodil.bg.
“Обява” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.
“Онлайн магазин” – колекция от обяви на един потребител.
“Артикул”, “Изделие” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.
“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в Платформата.

 

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и Платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и Платформата.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, Платформата или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на Платформата се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

 

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в Платформата са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в Платформата, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;
(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;
(в) да публикуват обяви от тип „Търся“ в определените за това категории;
(г) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен;
(д) да осъществяват покупки и продажби на изделия;
(е) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

 

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до Платформата и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5.4. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции.

5.5. Използването на Платформата изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

 

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата потребители.

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в сайта и посочване на мобилен номер за верификация.

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез имейл или SMS, изпратен на регистрирания от Потребителя e-mail/мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ e-mail/мобилен номер за повече от един потребителски профил. Ако един и същ e-mail/мобилен номер е посочен в два и повече различни профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а другите остават блокирани.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, освен собственоръчно, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

6.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”, “Google вход”.

6.6. Платените обяви на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на определен брой дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на определения срок. Сроковете за публикуване на обявите са определени в Допълнителните условия за ползване.

6.7. Срокът на активност на безплатна обява в Платформата, преди подновяването ѝ от потребителя или архивирането ѝ, е определен в Допълнителните условия за ползване. Този срок може да бъде намален чрез преместването на обявата на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането ѝ в Платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

6.9. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

 

Чл.7. Права, задължения и отговорност на потребителите

7.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи e-mail / телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

7.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до услугите в Платформата чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения.

(3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Допълнителните условия за ползване и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

(6) Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

(7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Платформата от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

(8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „junk mail“, „spam“, „chain letters“, „pyramid schemes“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

(9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

(10) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително „Крокодил.бг / Krokodil.bg“ и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

7.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата.

7.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

 

Чл.8. Права, задължения и отговорност на Администратора

8.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни или може да навреди на репутацията на Платформата (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата.

(3) Да премахва без предупреждение промо-обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

(4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

8.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

8.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

8.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва Платформата и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

8.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в Платформата и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

 

Чл.9. Поверителност

9.1. С достъпа до уебсайта и използването на Платформата, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.

9.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

9.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на Платформата, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

9.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с Платформата.

9.5. Личните данни на Потребителя, въведени от него в Платформата във връзка с изготвяне на онлайн товарителница за доставка на артикули, остават запаметени в системата, дори и да не е довършена товарителницата.

9.6. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на Платформата, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

 

Чл.10. Жалби. Спорове. Приложимо право.

10.1. В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

10.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

10.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

10.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването ѝ. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

10.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

10.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

10.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

10.8. Администраторът не носи отговорност при възникнали спорове между потребители на сайта във връзка с купуването/продаването на изделия. При възникване на подобни спорове, потребителите се задължават да разрешат проблема помежду си извън Платформата, и със способи, които не ангажират действия от Администратора.

 

Чл.11. Интелектуална собственост

11.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

11.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

11.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

11.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.

11.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в Платформата или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 – 12.4 включително.

11.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

11.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено за последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугите; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице – физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.

С публикуване на съдържание в която и да е публично достъпна част на Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

 

Чл.12. Данни за Администратора

12.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на Платформата е „Оферта” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204073762.

12.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ 58, ет. 7

12.3 Контакт с Администратора може да се осъществи:

– на телефонен номер 0890444313;
– на имейл адрес: info@krokodil.bg

Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 01.01.2019г.